Dossiers

Beleidsterreinen

De bezigheden van de VSSD kunnen verdeeld worden in acht verschillende beleidsterreinen die hieronder genoemd en uitgewerkt zijn. Deze terreinen zijn verdeeld onder de bestuursleden zodat elk bestuurslid een aantal terreinen heeft waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Voor een aantal beleidsterreinen zijn er ook beleidsgroepen. In deze beleidsgroepen kan je meedenken over het beleid dat de VSSD voert over dat specifieke beleidsterrein. De beleidsgroepen zijn op de gebieden Wetenschappelijk Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs en Huisvesting. Opgeven voor een van de beleidsgroepen kan via bestuur@vssd.nl.

Onderwijs Algemeen

Ook landelijk houden wij ons bezig met het onderwijs. Bijvoorbeeld met de prestatieafspraken. Afspraken die de onderwijsinstellingen moesten maken met de overheid over bijvoorbeeld de snelheid van afstuderen. Wij denken dat deze afspraken tot ongewenste effecten hebben geleid, zoals het rendementsdenken. Binnenkort moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden. De VSSD denkt via landelijke studentenkoepels (het ISO en de LSVb) mee over nieuwe afspraken en probeert ze zo gunstig mogelijk te maken voor de (techniek)student.

Onderwijs wo

Één van de beleidsterreinen waar de VSSD zich mee bezig houdt is het onderwijs aan de TU Delft. Zowel landelijk als in Delft wordt er hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Toch ervaren studenten vaak problemen. De VSSD zorgt ervoor dat de mening van de student ook wordt meegenomen bij het ontwikkelen van onderwijsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de verengelsing op de TU Delft: steeds meer bacheloropleidingen worden in het Engels gegeven. De VSSD houdt in de gaten of studenten wel onderwijs in het Engels willen en treedt op als ze merkt dat studenten een andere view hebben dan de TU.

Onderwijs hbo

Sinds 2009 hebben twee hogescholen zich in Delft gevestigd, namelijk InHolland Delft en de Haagse Hogeschool Delft. De VSSD zet zich in voor alle Delftse studenten, dus ook voor de hbo student. Door regelmatig aanwezig te zijn op de hogescholen en door af te spreken met de studie- en studentenverenigingen op het hbo probeert de VSSD steeds meer inzicht te krijgen op de hogescholen. Welke problemen spelen er bij de hbo’s? Kunnen we misschien een gezamelijke aanpak proberen met de TU Delft, zoals bijvoorbeeld bij de capaciteitsproblemen die hier overal in Delft zijn? Verder proberen we de medezeggenschap en de studieverenigingen te ondersteunen in het ontwikkelen van een rijkere studentencultuur.

Huisvesting

Huisvesting is en blijft een probleem in Delft. De beleidsgroep huisvesting zet zich dan ook in voor voldoende woonruimte voor studenten en voor een goede woonkwaliteit, door na te denken over oplossingen. Deze worden dan door het bestuur van de VSSD meegenomen en aangedragen in bestuurlijke kringen van bijvoorbeeld DUWO, maar ook landelijk. Verder houdt deze beleidsgroep zich bezig met specifieke onderwerpen rondom huisvesting: brandveiligheid, huisvesting van buitenlandse studenten, campuscontracten en wat er nog meer op ons pad komt. Ook organiseert de VSSD jaarlijks in samenwerking met studentenvereniging de Bolk de kamerzoekdagen voor aankomende eerstejaarsstudenten.

Maatschappij

Studenten die in Delft wonen hebben natuurlijk ook met de stad te maken. De belangen van studenten en andere inwoners van Delft liggen soms wat ver uit elkaar. De VSSD probeert hier, samen met STIP, iets aan te doen en houdt zich ook bezig met andere maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld de Sebastiaansbrug die gesloten wordt voor lange tijd voor de trambaan of het al dan niet betaald maken van de ondergrondse fietsenstalling bij het station.

Inkomen

Het beleidsterrein inkomen omhelst alles wat te maken heeft met de portemonnee van de student. Hieronder vallen de studiefinanciering en de OV-studentenkaart, maar ook RAS-maanden en toeslagen of subsidies. Zaken die nu spelen, zijn bijvoorbeeld de effecten van het leenstelsel, maar ook de bezuinigingen omtrent de OV-studentenkaart waar de VSSD zich tegen verzet. Door de invoering van het leenstelsel moet er ook iets veranderen in de RAS (Regeling Afstudeersteun Studenten) aan de TU, iets waarvoor de VSSD zich samen met de studentenraad voor inzet.

Politiek

De VSSD houdt zich niet alleen bezig met lokale problemen, maar ook met landelijke problemen. Denk bijvoorbeeld aan het leenstelsel. Hiervoor houden wij het nieuws goed in de gaten en maken wij contact met politici. Zo zorgt de VSSD ervoor dat er in de landelijke politiek rekening wordt gehouden met de Delftse techniekstudent.

Internationaal

Delft heeft veel internationale studenten. Voor deze studenten is het vaak extra lastig om voor zijn eigen rechten op te komen, omdat ze vaak maar voor relatief korte tijd in Delft zijn. Daarom zet de VSSD zich, samen met DISS, in voor deze studenten.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief