Open brief aan de coalitie

 

De VSSD vraagt samen met alle technische studentenraden, het ISO, en de vakbond uit Wageningen om een concrete belofte over de investering in technisch onderwijs in een open brief aan de coalitie:


Beste leden van de coalitie,

Het doet ons, studentenvertegenwoordigers van de 4TU, deugd te zien dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tot een regeerakkoord is gekomen. We zijn ook blij dat er veel aandacht wordt besteed aan het belang van techniek en technische universiteiten in onze samenleving. Dit blijkt uit de grote investering in toegepast onderzoek. Onderzoek alleen, echter, is niet de enige taak van een universiteit. De 4TU - de TU Delft, de TU Eindhoven, de Universiteit Twente en Wageningen University - zijn ambitieuze universiteiten met innovatieve opleidingen om de beste ingenieurs en wetenschappers op te leiden. Toch constateren we dat er in het regeerakkoord geen concrete belofte wordt gedaan om meer geld te investeren in het onderwijs op de 4TU.

Onze universiteiten zijn de afgelopen tien jaar ontzettend gegroeid; er heeft bijna een verdubbeling van het aantal studenten plaatsgevonden. Zij hebben daarbij een nagenoeg gelijkblijvende financiering gehad, waardoor de bekostiging van technische studenten per hoofd met een derde is gedaald. Ondanks de groei in studentenaantallen blijft de vraag naar technische studenten ongewijzigd hoog. Ook zijn de kosten voor techniekopleidingen door de dure infrastructuur en de intensieve begeleiding hoger dan gemiddeld. De tot op heden stagnerende financiering voor onderwijs is daarom niet te rechtvaardigen.

Door de reeds genoemde groei van studenten in combinatie met de achterblijvende financiering zien wij dat de opleidingscapaciteit van onze universiteiten steeds verder onder druk is komen te staan. De collegebanken zitten overvol, er is een groot tekort aan studiewerkplekken en de werkdruk voor docenten is steeds groter geworden. Als gevolg hiervan worden bijvoorbeeld steeds meer colleges naar de avond verplaatst, staan er lange rijen voor de universiteitsbibliotheek en wordt het docenten onmogelijk gemaakt hun vakken te innoveren. Tevens moeten faciliteiten zoals laboratoria en practicumruimtes met steeds meer studenten gedeeld worden. Deze problemen kunnen alleen worden opgelost door een structureel hogere investering in onderwijs.

In het regeerakkoord wordt weliswaar beloofd dat er meer geld gaat naar technische opleidingen, maar het is onduidelijk hoeveel geld er naar onderwijs gaat bij de 4TU, waardoor er onzekerheid zal heersen bij de technische universiteiten. Hierdoor vrezen wij dat de 4TU alsnog genoodzaakt zullen zijn om selectiemaatregelen in te zetten, om de genoemde capaciteitsproblemen het hoofd te bieden. Dit zou de onderwijstoegankelijkheid nog verder in gevaar brengen. Wij, studentenvertegenwoordigers, vinden de specifieke aandacht voor technische opleidingen in het regeerakkoord onverenigbaar met de onduidelijkheid over de onderwijsbegroting. Het is voor ons als techniekstudenten onzeker wat het regeerakkoord zal betekenen voor de toekomst van onze universiteiten.

Daarom roepen wij, studentenvertegenwoordigers van de 4TU, de coalitie op om duidelijkheid te bieden door een concrete toezegging te doen. Een belofte die tegemoetkomt aan de behoefte van onze universiteiten om ons onderwijs toegankelijk en van wereldniveau te laten blijven. Het is mooi dat er vanaf 2018 extra middelen van het studievoorschot vrij komen, maar dit alleen is niet voldoende. Er is een structurele bijdrage bovenop de huidige onderwijsbegroting nodig, die aan de behoefte van de 4TU voldoet om het technisch hoger onderwijs in Nederland tot de wereldtop te laten behoren.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Marie Sam Rutten, studentenraad TU Delft
Bregje de Regt, studentenraad Wageningen University
Yoram Meijaard, studentengeleding TU Eindhoven
Thomas Remmerts, studentengeleding Universiteit Twente
Jorino van Rhijn, studentenvakbond VSSD
Giulia Homs, Student Alliance Wageningen
Rhea van der Dong, Interstedelijk Studenten Overleg

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief