Verkiezingen 2017

Verkiezingen 2017

Een handvat voor de verkiezingen, klinkt goed toch? Politieke partijen hebben uitgebreide partijprogramma’s geschreven met vele verschillende standpunten. Soms zie je gewoon door de bomen het bos niet meer. Daarom bieden wij duidelijkheid. Wij hebben aan de grootste politieke partijen vier stellingen over onderwijs voorgelegd, waarop de partijen hebben gereageerd.

De thema’s van de stellingen zijn: toegankelijkheid/numeri fixi, OV-studentenkaart, collegegeldverlaging en de studiekeuzecheck. Hieronder kun je de digitale versie vinden van de flyer en de uitgebreide reacties van politieke partijen. Lees ze door en kom zo meer te weten over de verschillende standpunten. Waar uiteindelijk je politieke voorkeur ook ligt, het belangrijkste dat wij aan iedere student willen meegeven is: ga naar het stemhokje op 15 maart en laat je stem horen!

Leenstelselgelden naar technisch hoger onderwijs

Een groot deel van de leenstelselgelden moet worden toebedeeld aan technisch hoger onderwijs om de doelstellingen van het Techniekpact te bewerkstelligen en het technische hoger onderwijs toegankelijk te houden (geen numeri fixi op technische universiteiten).

SGP

De SGP vindt het voor de hand liggen dat ook veel middelen worden toegekend aan technische opleidingen. Het zou een merkwaardig signaal zijn wanneer de overheid eerst de belangstelling voor technische opleidingen wil vergroten, om vervolgens de toegang te belemmeren wegens gebrek aan financiering.

CU

Hier zijn we het volkomen mee eens, graag verwijs ik hiervoor naar het actieplan 'de gouden handen van Nederland' waarin we pleiten voor het technisch onderwijs.
Het tekort aan bèta’ en technische kenniswerkers op de arbeidsmarkt is enorm. Het is daarom onbestaanbaar dat de 4 TU’ zich genoodzaakt zien om een numerus fixus in te stellen voor acht bètaopleidingen. In plaats van een numerus fixus moet daarom extra bekostiging komen voor opleidingen die tekorten op de arbeidsmarkt kennen en verwachten.

CDA

Het CDA is het hier mee eens. Wij hebben de Minister herhaaldelijk gevraagd (zowel via schriftelijke vragen als moties) om de numeri fixi op technische opleidingen tegen te gaan en daarbij te kijken naar belemmeringen in de financiering. Daarnaast pleiten wij ook voor alle studierichtingen voor meer kleinschalig onderwijs en meer contactmomenten middels tutoraten en seminars  zoals ook op universiteiten als Cambridge, Oxford en Harvard gebeurt.

D66

De toegenomen instroom naar technische opleidingen moeten we koesteren en niet afstraffen. Een numerus fixus is niet het antwoord en daar is D66 dan ook tegen. Als er meer capaciteit nodig is, moeten we ook meer investeren. Geld van de leenstelselgelden is ook voor de technische universiteiten bedoeld, maar niet exclusief. Alle universiteiten delen mee.  

Groenlinks

Deze stelling is te specifiek. Hierop kan ik dus niet ingaan.

SP

Eens.

VVD

De VVD is absoluut tegenstander van numeri fixi op TU’s, dit vinden wij een zeer onwenselijk fenomeen. Wij hebben dan ook verschillende keren de minister om opheldering gevraagd. Het is namelijk onbestaanbaar dat in een land waar techniek zo belangrijk is studenten kunnen worden geweerd. Wat ons betreft moet er gekeken worden of er meer geld in techniek nodig is om belemmeringen weg te nemen.

PvdA

De PvdA staat voor het allerbeste hoger onderwijs, voor iedereen, waarbij we ook de toegankelijkheid scherp bewaken. Daarbij willen we investeren in het hoger onderwijs breed, investeringen waar ook het technisch hoger onderwijs mee verbeterd kan worden. Daarbij geldt ook dat we de numeri fixi, vanuit kwalitietsbewaking bij te grote instroom, als noodzakelijk kwaad zien en hier eigenlijk op termijn vanaf willen.

Behoudt OV-studentenkaart

De OV-studentenkaart voor alle studenten in het hoger onderwijs moet in de huidige vorm behouden blijven.

SGP

De SGP wil deze voorziening inderdaad behouden voor studenten.

CU

De  OV-chipkaart blijft behouden, daar willen we ons sterk voor maken. Wel wordt het extra jaar op de nominale opleidingsduur geschrapt .

CDA

Ja! Naast de herinvoering van de basisbeurs zorgt de OV kaart voor toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor alle studenten i.p.v. alleen de studenten met ouders met een goed inkomen. Het CDA vindt dat deze moet blijven.

D66

D66 wil niet alleen de huidige vorm behouden, maar deze uitbreiden. D66 wil dat alle studenten de hele week door kunnen reizen. Dat geeft studenten meer mogelijkheden om in een andere stad te studeren, studie-activiteiten in het weekend te volgen en hun familie te kunnen bezoeken in het weekend.

Groenlinks

Ja, OV moet voor iedereen toegankelijk zijn. 

SP

Eens.

VVD

Hiermee zijn wij het eens. Het onderwijs moet voor iedereen bereikbaar blijven. Omdat door een sterkere profilering van onderwijsinstellingen afstanden die studenten moeten afleggen kunnen toenemen, willen wij de OV-studentenkaart handhaven. Reisafstanden mogen immers geen hindernis vormen om te gaan studeren.

PvdA

Daar zijn we het mee eens. Daarom heeft de PvdA zich ook sterk gemaakt voor het behoud van deze OV-kaart in de huidige vorm, die heel belangrijk is voor veel studenten. De ov-voorziening is zelfs uitgebreid naar minderjarige mbo-leerlingen.

Verlaging Collegegeld

Het wettelijk collegegeld moet verlaagd worden om het onderwijs toegankelijk te houden voor alle aankomende studenten. 

SGP

De SGP wil voorkomen dat financiële drempels een belemmering vormen voor het volgen van hoger onderwijs. Daarom willen we de aanvullende beurs (gift) uitbreiden. Vooral gezinnen met (lagere) middeninkomens zitten nu in de knel.

CU

Wij zijn voor een rem op de stijging van collegegeld. Het collegegeld voor de tweede studie krijgt weer een wettelijk maximum.

CDA

Nee, het wettelijke collegegeld wordt door het rijk al op een laag niveau gehouden. Immers de gemiddelde kosten per student per jaar liggen op € 6.000,-- en bij specialistische of technische studies nog veel hoger. Dit hoeft wat ons betreft niet verder verlaagd te worden. Daarnaast vinden wij het wel van het allergrootste belang dat de basisbeurs weer wordt ingevoerd voor alle bachelorstudentenzodat zij niet worden opgezadeld met een hoge lening als ze klaar zijn met studeren. Hierbij krijgt 80% van de studenten weer een basisbeurs. Studenten met meerjarige masters moeten financieel worden tegemoet gekomen in de leenkosten voor het extra jaar/jaren dat zij hebben in de masterfase.

D66

D66 wil alleen het collegegeld voor een tweede studie verlagen naar het wettelijk collegegeld. Aangezien een verbeterde toegankelijkheid door lager collegegeld nog niet is aangetoond, tornen wij daar niet aan. Mocht uit onderzoek blijken dat het collegegeld een significante barrière vormt voor studenten dan is D66 uiteraard bereid hiernaar te kijken.

Groenlinks

College geld omlaag! De aanvullende beurs voor studenten uit kansarme gezinnen wordt verhoogd en voor een ruimere groep beschikbaar gesteld. Het wettelijke vastgestelde collegegeld wordt gehalveerd en gemaximeerd. Het collegegeld voor een tweede studie wordt wettelijk 29 gemaximeerd zodat deze weer betaalbaar wordt voor mensen die een tweede studie willen doen. Studenten met een functiebeperking krijgen een aanvullende beurs. De mogelijkheden om gebruik te maken van het studievoorschot worden uitgebreid van 30 jaar naar 40 jaar.

SP

Eens.

VVD

Oneens. Het studievoorschotstelsel zorgt ervoor dat het onderwijs goed toegankelijk is. Hiermee bedoelen wij de OV-kaart, sociaal lenen en een aanvullende beurs.

PvdA

We hebben de aanvullende beurs verhoogd met 100 miljoen en de OV-kaart behouden voor alle studenten. Verlaging van het wettelijk collegegeld heeft niet onze voorkeur, wel willen we dat de tweede studie weer onder het wettelijk collegegeld gedaan kan worden. Ook willen we dat het wettelijk collegegeld niet verder stijgt, met het oog op toegankelijkheid.

Studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck moet op alle instellingen minstens een matchingsdag of persoonlijk gesprek bevatten (een vragenlijst is niet voldoende) om studenten een goed geïnformeerde studiekeuze te laten maken. 

SGP

Als je een studiekeuzecheck doet, doe het dan goed. Een vragenlijst lijkt ons dan erg mager. De SGP wil dit echter niet gedetailleerd bij wet voorschrijven. Het is bij uitstek ook een onderwerp waar de instelling in overleg met studenten een keuze in moet maken.

CU

Wij beschrijven in ons verkiezingsprogramma dat we ons inzetten voor minder uitval en een warme overgang tussen het VO en hoger onderwijs willen bevorderen door een studiekeuzecheck. De inhoud hiervan is nog ter discussie, maar zal zeker meer moeten bevatten dan een enkele vragenlijst. Wij vinden het belangrijk dat er minder de nadruk ligt op het rendement, maar meer op ontplooiing van de student. Hierbij past de persoonlijke aanpak die kan leiden tot een betere studiekeuze.

CDA

Daar zijn wij het van harte mee eens. Zeker onder de voorwaarden van het leenstelsel kost het veel geld als je niet de juiste studie hebt gekozen. Een matchingsdag en een persoonlijk gesprek helpen aankomende studenten bij het beter maken van een goede keuze.

D66

Individuele aandacht is cruciaal voor het maken van een goed geïnformeerde studiekeuze. Daar schort het nu nog aan. De studiekeuzecheck is onvoldoende om studenten een goed geïnformeerde studiekeuze te laten maken. D66 wil daarom  persoonlijke gesprekken met nadruk op de individuele kwaliteiten en interesses van de student.

Groenlinks

Betere voorlichting voor studenten! Helaas maken aankomende studenten vaak een verkeerde studiekeuze. GroenLinks wil betere voorlichting voor studenten, zodat ze een goed onderbouwde keuze kunnen maken. Daarnaast moet er meer werk worden gemaakt van begeleiding en studiekeuzegesprekken. Dan komen studenten er niet pas na een paar jaar achter dat zij niet de goede keuze hebben gemaakt en kunnen ze tijdig overstappen naar een andere studie.

SP

Eens.

VVD

Hier zijn wij het mee eens. Wij hebben samen met het ISO en LAKS een aanval op uitval geopend. Een van de punten van de actielijst is dat studiekeuzeactiviteiten moeten voldoen aan een landelijke norm. Het moet dus veel en veel beter!

PvdA

Matching is heel belangrijk en draagt bij aan een betere aansluiting en keuze tussen student en opleiding. Extra inzet via matchingsdagen en een persoonlijk gesprek heeft dus onze steun en voorkeur.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief